Pouze s přívěsy AGADOS až 130 km/hod!!!

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás upozornili na významnou novinku. Jako jediný výrobce v ČR má AGADOS schválenou max. rychlost  přívěsů 130 km/hod.

Nová vyšší rychlost je schválená MDČR. Zvýšení rychlostí se týká všech typů přívěsů.

Vyplatí se přívěs s novou vyšší rychlostí?
Zcela určitě!!!
Podívejte se na čas jízdy při délce
trasy 200 km - D1 Praha - Brno

Max. rychlost

Délka trasy

Čas jízdy

130 km/hod

200 km

1 hod 35 min

100 km/hod

200 km

2 hod

80 km/hod

200 km

2 hod 30 min


Upozornění:

U některé konkurence, na některých úřadech, STK apod. se můžete mylně dozvědět, že max. povolená rychlost soupravy s přívěsem je 80 km/hod a vyšší rychlost stanovená pro přívěs nemá v silničním provozu váhu. Tyto informace jsou dány neznalostí, případně obchodním tahem. Přívěsy AGADOS jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002. Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a  zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.

Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11:

„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“

Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích:

„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“

K tomu, aby mohl přívěs jet rychlostí 130 km/hod je nutné splnit podmínku, aby rozložení nákladu bylo rovnoměrné po celé ploše, náklad musí být vždy upevněn a jeho těžiště může být maximálně 500 mm nad ložnou plochou. Nebude-li splněna tato podmínka (dána schválením MD ČR), s přívěsem není možné jet 130 km rychlostí. Tuto skutečnost si spousta řidičů neuvědomuje a mohou se tak dopouštět přestupku.

Dále je nutné přihlédnout k tomu, že v případě plně naloženého přívěsu při rychlosti 130 km/hod, budete muset hlouběji sáhnout do své peněženky, protože spotřeba automobilu se značně zvýší. Nemluvě o bezpečnosti silničního provozu, kdy brzdná dráha soupravy automobilu a nebrzděného přívěsu bude při náhlém brzdění ze 130 km rychlosti o několik desítek metrů delší než při 100 km rychlosti.